ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร พนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

12 กรกฏาคม 2564